POZNAJ PISMO

DO KOGO NALEŻY SIĘ MODLIĆ?

W każdym zakątku świata ludzie uważający się za osoby religijne manifestują swoją wiarę między innymi poprzez odmawianie różnorakich modlitw. Do kogo je kierują? Do różnych bóstw, świętych a nawet zmarłych. Czy to wszystko jedno do kogo zanosimy nasze modlitwy? Wielu ludzi tak uważa. Ale czy Biblia popiera taki sposób myślenia?

Kiedy na ziemi przebywał Pan Jezus, jego uczniowie poprosili go, by nauczył ich się modlić. Wówczas Jezus powiedział: „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje” (Mateusza 6:9; Biblia Warszawska).

Jak widać Pan Jezus nie podzielał poglądu wielu dzisiejszych ludzi. Dał wyraźną wytyczną swoim uczniom, że mają modlić się do Boga Ojca. Później przy różnych okazjach też na to wskazywał:

„W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (Jana 16:23).

„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łukasza 11:13).

Jezus nie tylko uczył swoich naśladowców, żeby modlili się do Boga Ojca. On sam także modlił się wyłącznie do Niego.

„W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga” (Łukasza 6:12).

Również apostoł Paweł poucza nas, do kogo należy kierować modlitwy: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Filipian 4:6).

W czasach przedchrześcijańskich wierni i oddani Bogu słudzy modlili się wyłącznie do Boga Jahwe. Czynili tak, bo wiedzieli, że tylko On może wysłuchać ich modlitw i je spełnić:

„Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek” (Psalm 65:2, 3; Biblia Warszawska).

„Lecz Bóg wysłuchał: dosłyszał głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości” (66:19, 20).

Z Pisma Świętego wynika zatem, że nasze modlitwy powinniśmy kierować wyłącznie do Boga. Ale ważne jest też, do którego Boga zanosimy nasze błagania. W Biblii czytamy: 

„A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów – dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy” (1 Koryntian 8:5, 6).

Ze Słowa Bożego wynika jednoznacznie, że zarówno Pan Jezus jak i pierwsi chrześcijanie modlili się wyłącznie do jedynego prawdziwego Boga. Również starożytni wierni słudzy Boży zanosili modlitwy tylko do Niego. Jedynie modlitwy kierowane do prawdziwego Boga Jahwe (Jehowy) mają wartość i mogą być wysłuchane.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY