POZNAJ PISMO

CZY JEZUS JEST BOGIEM RÓWNYM SWEMU OJCU?

Czy wierzysz, że Jezus jest Bogiem równym swemu Ojcu? Wielu ludzi podających się za chrześcijan uważa, że tak właśnie jest. Są przekonani, że Jezus jako Syn Boży jest – tak jak Jego Ojciec – wieczny i wszechmocny. Zachodzi jednak pytanie: Czy Biblia jednoznacznie potwierdza, że Jezus jest równy swemu Ojcu?

Poniżej przedstawiam wersety biblijne, które przekonały mnie jak wygląda prawda w tej kwestii:

1) Proroctwa mesjańskie.

„Ogłoszę postanowienie Jahwe: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi” (Psalm 2:7, 8)

Jeżeli Jezus byłby równy swemu Ojcu, to czy musiałby Go prosić o władzę nad narodami?

„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo” (Izajasza 42:1).

W tym proroctwie Mesjasz został nazwany Bożym Sługą. Skoro jest Sługą Boga, to oczywiste jest, że nie może być samym Bogiem.

„Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie” (Izajasza 50:4).

Z tego proroctwa wynika, że Jezus był w niebie uczniem swojego Ojca. Nie może być Bogiem równym swemu Ojcu, skoro pobierał od Niego pouczenia.

2) Słowa samego Jezusa.

„Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował” (Mateusza 20:20-23).

Z tych słów jasno wynika, że o pewnych rzeczach w niebie decyduje sam Ojciec. Gdyby Jezus był Bogiem równym swemu Ojcu, to decyzja musiałaby być wspólna.

„Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce” (Jana 3:35).

Kolejny fragment ukazujący, że Jezus otrzymuje coś od Ojca. Gdyby Jezus był Bogiem równym swemu Ojcu, to Ten nie musiałby mu nic przekazywać.

„Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał” (Jana 5:30).

Skoro Jezus nie może uczynić nic sam z siebie i skoro spełnia wolę Boga, a nie swoją, to czy może jednocześnie być Bogiem?

„Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (Jana 10:17, 18).

„Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić” (Jana 12:49).

Skoro Jezus otrzymuje nakazy od Boga, to znaczy, że jest Mu poddany, a nie z Nim równy.

„Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie” (Jana 14:28).

Tu Jezus mówi wprost, że Ojciec jest od niego większy.

„Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego” (Jana 20:17).

Jezus mówi otwarcie, że ma nad sobą Boga.

3) Biblia nazywa Jezusa sługą Boga, a nie Bogiem.

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić” (Dzieje 3:13).

„Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów” (Dzieje 3:26).

„Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela” (Dzieje 4:27).

„Gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa” (Dzieje 4:30).

4) Z Biblii wynika, że Jezus nie jest Bogiem ale, że ma nad sobą Boga.

„Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg” (1 Koryntian 11:3).

„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy” (2 Koryntian 1:3).

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie” (Efezjan 1:3).

„[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego” (Efezjan 1:17).

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1 Piotra 1:3).

Niektórzy twierdzą, że Jezus na ziemi nie był Bogiem. Dopiero, gdy wrócił do nieba z powrotem stał się równy Ojcu. Ale przecież Bóg nigdy nie przestaje być Bogiem, bez względu na to, gdzie przebywa. Gdyby nawet przyjąć takie założenie, to zobaczmy, co mówi na ten temat Księga Objawienia. W czasie jej spisywania Jezus przebywał od ponad 30 lat w niebie.

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi” (Objawienie 1:1).

Jeżeli Jezus jest Bogiem równym swemu Ojcu, to dlaczego Bóg musiał przekazywać mu objawienie?

„Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga” (Objawienie 3:2).

„Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię” (Objawienie 3:12).

W dwóch wersetach Jezus aż pięciokrotnie mówi, że ma nad sobą Boga.

I jeszcze jedna ciekawa rzecz odnośnie omawianego tematu. Z Pisma Świętego wynika, że Bóg nie może umrzeć:

„Czyż nie jesteś odwieczny, o Jahwe, Boże mój Święty, który nie umierasz? Na sąd go przeznaczyłeś, o Jahwe, Skało moja, zachowałeś dla wymiaru kary” (Habakuka 1:12).

A jak ma się sprawa z Jezusem?

„Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych” (Galatów 1:1).

Skoro Jezus został wskrzeszony z martwych, to znaczy, że przez pewien czas musiał być martwy. Z Biblii wynika, że trzy dni przebywał w tym stanie w grobie. A skoro Bóg nie umiera, to Jezus nie może być Bogiem.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ciekawy fragment Biblii:
„Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga” (Hebrajczyków 9:24).

Gdyby przyjąć założenie, że Jezus jest Bogiem, to powstaje kuriozalna sytuacja – Jezus jako Bóg staje przed Bogiem, czyli przed samym sobą i wstawia się za ludźmi przed swoją osobą – sam siebie prosi, żeby ludziom przebaczyć grzechy i jednocześnie sam przed sobą wyraża zgodę na ich przebaczenie.

Możesz przeczytać całą Biblię i nie znajdziesz ani jednego wersetu, który jednoznacznie stwierdzałby, że Jezus jest równy swemu Ojcu.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na temat boskości Jezusa Chrystusa lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY