POZNAJ PISMO

KIM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ?

Biblia pięciokrotnie nawiązuje do potężnej istoty duchowej, noszącej imię – Michał. Trzy razy mówi o nim Księga Daniela. Raz wymieniony jest w Liście Judy. I raz w Księdze Objawienia.

Księga Daniela przedstawia Michała jako księcia:

„Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów” (Daniela 10:13).

„Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała” (Daniela 10:21).

„W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze” (Daniela 12:1).

Michał został nazwany w tych wersetach księciem, wielkim księciem oraz jednym z pierwszych książąt. Hebrajski wyraz, który przetłumaczono tu na „książę” określa kogoś, kto sprawuje władzę w szerokim znaczeniu tego słowa. W Biblii wyrazem tym określono nie tylko duchowych ale także ziemskich dostojników.

Natomiast List Judy zdecydowanie zawęża nam temat, gdyż określa Michała jako archanioła:

„Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: Pan niech cię skarci!” (Judy 9).

Przedrostek „arch” określa kogoś, kto zajmuje najwyższe miejsce; najwyższą pozycję. To oznacza, że tytuł „archanioł” należy do tego, kto przewodzi aniołom; kto jest ich dowódcą. A ponieważ wyraz ten nigdy nie występuje w Biblii w liczbie mnogiej należy przyjąć, że chodzi o pojedynczą postać.

Księga Apokalipsy potwierdza, że Michał jest przywódcą lojalnych aniołów, gdyż użyto tam zwrotu: „jego aniołowie”.

„I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie” (Apokalipsa 12:7).

Z innego fragmentu Pisma wynika, że władzę nad aniołami ma Jezus Chrystus. On sam wskazał na to uczniom, kiedy po zmartwychwstaniu powiedział:

„Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mateusza 28:18).

Skoro Jezus otrzymał wszelką władzę, to także władzę nad aniołami. To właśnie ze „swoimi” aniołami przybędzie na ziemię, by wykonać wyrok Boży na niegodziwcach:

„Bóg uważa za prawe, żeby tym, przez których znosicie udrękę, odpłacić udręką, a wam, znoszącym udrękę, razem z nami zapewnić ulgę. Nastąpi to w czasie objawienia z nieba Pana Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami” (2 Tesaloniczan 1:6, 7; NWT).

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu fragmentowi Biblii, który potwierdza, że archanioł Michał, to Jezus Chrystus:

„Bo sam Pan zstąpi z nieba z trąbą Bożą, wyda głośny nakaz, zawoła archanielskim głosem, i ci, co umarli, będąc w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi” (1 Tesaloniczan 4:16; NWT).

Niektóre przekłady tłumaczą ten werset w sposób, który sugeruje, iż Jezus zstępuje na ziemię na rozkaz archanioła. Oto przykład: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie” (Biblia Warszawska). Jednakże nie jest to tłumaczenie zgodne z pozostałą częścią Pism. Wcześniej przytoczyłem werset z Mateusza 28:18. Jezus mówi tam, że otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi. W jaki zatem sposób ktoś mógłby rozkazać Jezusowi, by ten zstąpił z nieba, skoro to właśnie on ma prawo dane od Ojca rozkazywać wszystkim istotom duchowym w niebie? Należy więc przyjąć tłumaczenie, że to głos Jezusa jako archanioła pobudzi zmarłych do powstania z grobów.

Według mnie powyższe argumenty przemawiają dość mocno za twierdzeniem, że biblijny Michał; wielki książę i archanioł, to Jezus Chrystus.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY