POZNAJ PISMO

CZYM JEST „KSIĘGA ŻYCIA”?

Z licznych wersetów biblijnych wynika, że Bóg posiada pewną „księgę” albo inaczej mówiąc „zwój” z imionami osób, które otrzymają dar życia wiecznego. Oczywiście chodzi o księgę symboliczną, gdyż Bóg ma tak doskonałą pamięć, że nie potrzebuje niczego zapisywać.

Czego możemy się dowiedzieć o tej symbolicznej księdze z przekazów biblijnych?

„I poszedł Mojżesz do Jahwe, i powiedział: Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mię natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś. Jahwe powiedział do Mojżesza: Tylko tego, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi” (Wyjścia 32:31-33).

Z powyższego fragmentu wynika, że osoba, która została zapisana w „księdze życia” może z niej zostać wymazana. To oznacza, że Bóg nakreśla pewne wymagania osobom, które chcą się znaleźć w tej księdze i w niej pozostać. Zobaczmy do innych fragmentów Biblii, które mówią o tych wymaganiach.

„Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łukasza 10:20).

Z kontekstu tego sprawozdania biblijnego wynika, że Jezus wcześniej wysłał swoich uczniów, by głosili dobrą nowinę o Królestwie. Udzielił im też wskazówek gdzie i jak mają głosić. Kiedy wrócili rozradowani, Jezus zapewnił, że ich imiona są zapisane w niebiańskiej księdze życia. Jak wynika z Biblii, wcześniej takie osoby musiały podporządkować się prawym zasadom Bożym, uznać Jezusa za Mesjasza oraz chodzić za nim i szkolić się do zadania głoszenia. Podobnie jest dzisiaj. Wszyscy, którzy porzucają grzeszne postępowanie i okazują za nie skruchę, podporządkowują się naukom biblijnym, szkolą się do przekazywania dobrej nowiny oraz głoszą ją innym, mogą być pewni, że ich imiona również zostały zapisane w „księdze życia”.

Oto kolejny werset, który nawiązuje do „księgi życia” i potwierdza, że głoszenie ewangelii jest ściśle związane ze znalezieniem się w tej księdze.

„Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia” (Filipian 4:3).

A teraz przeanalizujmy fragment z Księgi Apokalipsy, w którym jest mowa o „księdze życia”:

„ Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami” (Apokalipsa 3:4, 5).

Symboliczne szaty, o których jest mowa w tym fragmencie Biblii oznaczają chrześcijańskie postępowanie. Wynika z tego, że w „księdze życia” pozostaną imiona tych, którzy poznali biblijne wymagania Boże i trzymają się ich według swoich najlepszych możliwości.

Podsumowując: Z Pisma Świętego wynika, że Bóg stawia pewne wymagania tym, którzy chcą zyskać Jego uznanie i otrzymać dar życia wiecznego. Z fragmentów biblijnych, dotyczących „księgi życia” wynika, że znajdą się w niej tylko ci, którzy poznali wymagania Boże zawarte w Biblii i dostosowali do nich swoje życie. A także zapoznali się z orędziem biblijnym i dzielą się nim z innymi, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym.

A co się stanie z tymi, którzy nie został zapisani w „księdze życia” lub zostali z niej wymazani?

„Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia” (Apokalipsa 20:15).


W powyższym materiale zawarłem ogólne spojrzenie na temat „księgi życia”. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat wymagań stawianych przez Boga tym, którzy pragną się znaleźć w tej „księdze” i w niej pozostać, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY