POZNAJ PISMO

CZY PIERWSI CHRZEŚCIJANIE UWAŻALI JEZUSA ZA BOGA?

Czy pierwsi chrześcijanie uważali Jezusa za Boga równego swojemu Ojcu? Wielu ludzi jest zdania, że tak właśnie było. Na potwierdzenie cytują słowa apostoła Tomasza, który powiedział do Jezusa: „Pan mój i Bóg mój!” (Jana 20:28).

Podobnie o Jezusie napisał apostoł Jan: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (Jana 1:1).

Biorąc pod uwagę tylko te dwa wersety można byłoby uznać, że chrześcijanie w I wieku naszej ery uważali Jezusa za Boga. Ale co mówią nam inne fragmenty Biblii? Czy potwierdzają, że pierwsi chrześcijanie uważali, że Jezus jest Bogiem na równi ze swoim Ojcem?

Wiele wersetów biblijnych mówi jednoznacznie, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg i że oprócz Niego nie ma żadnego innego Boga. Oto kilka z nich:

„Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Jahwe jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego” (Powtórzonego Prawa 4:35).

„Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Jahwe jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego” (Powtórzonego Prawa 4:39).

„Przeto wielki jesteś, o Jahwe, Boże, nie ma nikogo podobnego Tobie, i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co usłyszeliśmy na własne uszy” (2 Samuela 7:22).

„Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Jahwe jest Bogiem, a innego nie ma” (1 Królów 8:60).

„O Jahwe, nie ma podobnego Tobie i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co słyszeliśmy na własne uszy” ( 1 Kronik 17:20).

Pierwsi chrześcijanie bardzo dobrze znali te fragmenty Pism i wiedzieli, że jedynym prawdziwym Bogiem jest niebiański Ojciec Jezusa – nikt inny! Dlaczego więc również Jezusa nazwali Bogiem?

Greckie słowo „theos”, tłumaczone na Bóg (bóg) ma kilka znaczeń. Może odnosić się do jedynego prawdziwego Boga. Ale może też oznaczać kogoś, kto ma dużą władzę. Może także odnosić się do fałszywych bożków albo do człowieczych sędziów.

Pierwsi chrześcijanie dobrze pamiętali, co Jezus powiedział im po zmartwychwstaniu: „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mateusza 28:18).

Ten fragment oznaczał jedno – Jezus otrzymał od Boga wszelką władzę. Dlatego słusznie uczniowie mogli używać w stosunku do niego określenia „theos”. Ale rozumieli też, że skoro otrzymał od Ojca tak wielką władzę, to sam nie mógł być równy Ojcu.

Wyraz takiemu przekonaniu dał apostoł Paweł w wielu swoich listach. Oto dwa przykłady, gdzie apostoł ten stwierdza, że Jezus ma nad sobą Boga:

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie” (Efezjan 1:3).

„[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego” (Efezjan 1:17).

A oto inne fragmenty biblijne, które ukazują, za kogo uważali Jezusa pierwsi chrześcijanie:

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mateusza 16:13-17).

Jak widać apostoł Piotr nazywa Jezusa Synem Bożym, a ten nie gani go za to, że nie nazwał go Bogiem, ani nie poprawia. Wprost przeciwnie – stwierdza, że objawił mu to sam Ojciec.

Podobnie określili Jezusa pozostali apostołowie : „Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym” (Mateusza 14:33).

Innym razem apostoł Piotr w imieniu pozostałych apostołów powiedział: „A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (Jana 6:69).

Apostołowie wierzyli zatem, że Jezus jest wysłannikiem Boga, ale nie Bogiem.

Natanael, natomiast, określił Jezusa następująco: „Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (Jana 1:49).

Marta, która wraz z Marią i Łazarzem należała do grona przyjaciół Jezusa, powiedziała: „Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga” (Jana 11:21, 22). Następnie rzekła: „Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat” (Jana 11:27).

Widać z powyższego zapisu, że Marta uważała Jezusa za Mesjasza i Syna Bożego, który ma nad sobą Boga i który może prosić swojego Ojca o wskrzeszenie zmarłego brata.

Wato też zwrócić uwagę jak ciekawie podsumowuje spisaną przez siebie ewangelię apostoł Jan: „I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego” (Jana 20:30, 31).

Ciekawe podsumowanie. Jan spisał całą ewangelię, by ci, którzy ją czytają, uwierzyli, że Jezus jest – nie Bogiem – a Mesjaszem i Synem Bożym.

Podobnie apostoł Jan wyraża się w swoim 1 Liście: „A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1 Jana 5:5).

Warto też rozważyć przykład apostoła Pawła. W Biblii czytamy, co się wydarzyło zaraz po jego nawróceniu na chrystianizm: „Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym” (Dzieje 9:20).

To znamienne słowa. Apostoł Paweł otrzymywał objawienia od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Z zapałem też o nim głosił. A jakie orędzie przekazywał? Czy uczył innych, że Jezus jest Bogiem? Nie! Krzewił dobrą nowinę o Jezusie, Synu Bożym.

Widać więc z przytoczonych wersetów biblijnych, że pierwsi chrześcijanie nie uważali Jezusa za Boga równego swemu Ojcu. Uznawali go przede wszystkim za Syna Bożego i obiecanego Mesjasza. Co prawda użyli w stosunku do niego określenia „Bóg”, ale z Biblii wynika, że chodziło o wielką władzę, którą otrzymał on od swojego Ojca, a nie o to, że jest równy Ojcu.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na ten lub inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY