POZNAJ PISMO

CZY ADAM I EWA NAPRAWDĘ ISTNIELI?

Wielu ludzi jest zdania, że Adam i Ewa nigdy nie istnieli. Uznaje się, że były to raczej symboliczne postacie, które obrazowały początek istnienia ludzkości. Takie osoby uważają pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju za treść alegoryczną, a ogrodowi Eden przypisują mityczne znaczenie.

Czy zatem są dowody na to, że Adam i Ewa rzeczywiście istnieli? Przyjrzyjmy się kilku biblijnym argumentom.

Po pierwsze – w opisie Adama pojawiają się szczegółowe informacje, dotyczące jego życia. Oto przykłady:

Z Biblii dowiadujemy się o pierwszych trzech synach, którzy urodzili się Adamowi i Ewie.

„Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: Otrzymałam mężczyznę od Jahwe. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (…) Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż – jak mówiła – dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain” (Rodzaju 4:1, 2, 25).

Biblia podaje też w którym roku swego życia urodził się Adamowi trzeci syn. Dowiadujemy się też ile lat Adam żył, zanim umarł – 930.

„Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł” (Rodzaju 5:3-5). 

Ktoś może powiedzieć, że tak długie życie nie jest możliwe. Należy jednak pamiętać, że ludzie dopiero co utracili doskonałość. Byli więc bardziej żywotni niż następne pokolenia i Biblia to potwierdza. W miarę upływu lat życie kolejnych pokoleń było coraz krótsze.

Oto kolejny fragment biblijny wart przemyślenia

„Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go” (Rodzaju 5:1).

Jak widać od Adama rozpoczyna się rodowód jego potomków. Czy od fikcyjnej postaci może wywodzić się jakikolwiek ród? Z pewnością nie.

Po drugie – na Adama i Ewę jako rzeczywiste postacie powoływali się pisarze Nowego Testamentu:

„I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Koryntian 15:22).

„Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym” (1 Koryntian 15:45).

„Również o nich prorokował siódmy po Adamie /patriarcha/ Henoch, mówiąc: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych” (Judy 14).

„A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść” (Rzymian 5:14).

„Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem – Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo” (1 Tymoteusza 2:13, 14).

„Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę” (2 Koryntian 11:3). 

Po trzecie – Adam pojawia się w rodowodach, które zostały zapisane w Biblii. Znajduje się on wśród osób, które naprawdę istniały. Zachęcam do przeanalizowania rodowodu zamieszczonego w początkowych rozdziałach 1 Księgi Kronik oraz rodowodu Jezusa Chrystusa z Ewangelii według Łukasza, rozdział 3.

Jak widać Pismo Święte potwierdza, że pierwsi ludzie – Adam i Ewa – to rzeczywiste postacie. Nie tylko zostali oni opisani w Księdze Rodzaju ale powoływali się na nich – jako na rzeczywiste osoby – inni pisarze biblijni.


Jeśli chciałbyś porozmawiać na temat pierwszej pary ludzkiej lub na inny temat biblijny albo szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania biblijne, to zapraszam do kontaktu!

‎FORMULARZ KONTAKTOWY